Tlanihniuiltilten

Nican itquimoncaquis siqui tlanihniuiltilten tlen panoua itich se iyolilis tlen ityoluiah in teotlahtolamatl amo tlahtoua den non, ihcuac sectlatlata yec in Teotlahtolamatl itquitah nic uilis techmatlani tla itlah itpanotoqueh tlen tehuan ityoluia amo tlahtoua.

 

Compartir