Aquin iuan timononotzas

Uilis ittechtlacuiluilis tlaniuic uilis ittlahcuilos. Amo moniqui itmatisqueh aquih teh, tla queh amo itniqui matmitznanquilican, tla quemah ixcaua mocorreo.